รับตรง 59 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 59 16:55 น. สนใจสมัคร : 20
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
27 มิ.ย. 2559 - 04 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
27 มิ.ย. 2559 - 04 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
11 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
15 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
22 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 60 สาขา จำนวน : 1,955 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาการประมง 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 60 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 60 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. คณะนิติศาสตร์ / นิติศาสตรบัณฑิต 50 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. คณะนิติศาสตร์ / นิติศาสตรบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. คณะนิติศาสตร์ / วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. คณะนิติศาสตร์ / ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. คณะพยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 3.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. คณะแพทยศาสตร / การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. คณะแพทยศาสตร / สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 50 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) 40 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 40 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 40 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 50 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 50 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 60 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. คณะแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 60 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สาขาวิชาพัฒนาสังคม 100 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 60 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 80 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการตลาด 50 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการท่องเที่ยว 80 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาชีววิทยา 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 25 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
40. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาสถิติ 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
41. คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 15 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
42. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
43. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ / สาขาวิชาชีวเคมี 30 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 15 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
47. คณะศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาไทย 10 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
48. คณะศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
49. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

สัมภาษณ์
50. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
51. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
52. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาศิลปะการแสดง 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
53. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาด ุ ริยางศาสตร์สากล 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
54. คณะสหเวชศาสตร์ / หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 30 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
55. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
56. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
57. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
58. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
59. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
60. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 3.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจําปีการศึกษา 2559 


เปิดรับสมัคร    27 มิ.ย. - 4 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    11 ก.ค. 59
สอบสัมภาษณ์    15 ก.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    22 ก.ค. 59


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2.GPAX ตามที่แต่ละสาขากำหนด

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา
1.ผลคะแนน GAT
2.สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัคร 200 บาท (ชำระผ่านธนาคาร)

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง