โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 59 10:19 น. สนใจสมัคร : 167
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ก.ย. 2559
สอบข้อเขียน
22 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
09 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 72 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเติม ร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น 24 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเติม ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 16 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเติม ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี 16 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเติม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม 16 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กำหนดการโครงการ
UploadImage

จำนวนที่รับ
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปีที่ 4-5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัด (กาฬสินธิ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู) ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน

2.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.4-5 และกำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัด (กาฬสินธิ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู)


เกณฑ์การคัดเลือก
UploadImage

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัครสอบ 1000 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้ 
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครไปที่ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ตู้ ปณ. 110  ม.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง