โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 59 09:24 น. สนใจสมัคร : 87
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ชำระเงิน
01 ก.ย. 2559 - 13 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
29 ก.ย. 2559
สอบข้อเขียน
22 ต.ค. 2559 - 23 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
08 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 56 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โรงพยาบาลขอนแก่น 24 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 16 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน โรงพยาบาลอุดรธานี 16 3.00 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศสตรบัณฑิต รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 
กำหนดการโครงการ

UploadImage

จำนวนที่รับ

UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปีที่ 4-5 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้น หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ บึงกาฬ
2.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.4-5 และกำลังศึกษา ม.6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครเท่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือก
UploadImage

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์   คลิกที่นี่
2.อัตราค่าสมัครสอบ 1000 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้ 
3.ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครไปที่ หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ตู้ ปณ. 110  ม.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง