รับตรง 59 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (โดยวิธีพิเศษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 59 11:51 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
22 มิ.ย. 2559 - 04 ก.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
07 ก.ค. 2559
สัมภาษณ์
11 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
21 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 102 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 12 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาชาวิชาสัตวศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาชาวิขาเกษตรศาสตร์ 70 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
การรับสมัครเข้าเลือกนักศึกษาโดยวิธีการพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage

จำนวนรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิขาเกษตรศาสตร์  70  ที่นั่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิขาสัตวศาสตร์  20  ที่นั่ง
คณะทรัพยากรธรรมชาติ / สาขาวิขาวาริชศาสตร์  12  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6  (วิทย์ - คณิต)
2.GPAX 6 ไม่ต่ำกว่า 2.00

UploadImage

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรณีสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ 
  หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  ห้อง 264 ชี่น 2  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
2.กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร 
  มายัง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 6 ปณฝ. คอหงส์
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 

อัตราค่าสมัครสอบ 100 บาท 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง