รับตรง 59 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 59 12:05 น. สนใจสมัคร : 48
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
27 มิ.ย. 2559 - 12 ก.ค. 2559
สอบข้อเขียน
30 ก.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 20 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการตลาด ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการเงิน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
8. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
9. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
11. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
12. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
13. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
14. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
15. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
16. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
17. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
18. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
19. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
20. หลักสูตรศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร    27 มิ.ย. - 12 ก.ค. 59
สอบตรง    30 - 31 ก.ค. 59
เปิดภาคเรียน    12 ก.ย. 59

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา
1.ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL(IBT) หรือ IELTS (Academic band) หรือ SAT1 มีอายุไม่เกิน 2 ปี 
2.สอบตรง

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครผ่านเว็บไซต์    คลิกที่นี่
2.ผู้สมัครที่ยื่นผล TOEFL, IELTS หรือ SAT1 ค่าสมัคร 1,200 บาท
3.ผู้สมัครที่ไม่ได้ยื่นผล TOEFL, IELTS หรือ SAT1 ค่าสมัคร 2,000 บาท
3.ส่งเอกสารและค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ,ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ส่งด้วยตนเอง
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง