รับตรง 60 โครงการโควตาวิศวกรรม ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 59 11:34 น. สนใจสมัคร : 106
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 มิ.ย. 2559 - 28 ก.พ. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
07 เม.ย. 2560
สัมภาษณ์
21 เม.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
27 เม.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาเขตหาดใหญ่ (ไม่แยกสาขาวิชา) 100 2.50 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) 50 2.50 วิทย์-คณิต

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภายใต้โครงการ "โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."
ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 
กำหนดการ

รับสมัคร ด้วยตนเอง 13 มิ.ย. 59 - 28 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก    7 เม.ย. 60
สอบสัมภาษณ์    21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 เม.ย. 60

จำนวนรับสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์  /  วิทยาเขตหาดใหญ่ (ไม่แยกสาขาวิชา)    100  ที่นั่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์  /  วิทยาเขตภูเก็ต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   50  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6  (แผนการเรียนวิทย์-คณิต)
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX5หรือ6เทอม ไม่น้อยกว่า 2.50
3.มีผลคะแนนสอบ PAT 3 
- ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณา : สอบสัมภาษณ์
หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร ดาวน์โหลด
2.ระเบียนผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน 
4.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
5.ผลคะแนน PAT3

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ คุณเกศริน คงจันทร์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตู้ป.ญ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 

 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง