รับตรง 59 โครงการรับตรงพิเศษ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 59 13:19 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 มิ.ย. 2559 - 08 ก.ค. 2559
ชำระเงิน
24 มิ.ย. 2559 - 08 ก.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
14 ก.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 193 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน / วท.บ.พืชศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
3. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน / วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
4. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน / วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน 10 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6, กศน
5. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา / วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา / วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 20 2.00 วิทย์-คณิต, จบ ม.6
7. คณะศึกษาศาสตร์ / กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
8. คณะศึกษาศาสตร์ /กศ.บ.ศิลปศึกษา 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
9. คณะนิติศาสตร์ / น.บ.นิติศาสตร์ 34 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
10. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ / บธ.บ.การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 32 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศศ.บ.ภาษามลายู 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา 4 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage
 
รับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่่ 1 
โครงการรับตรง (วิธีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559

 
กำหนดการ

เปิดรับสมัคร  24 มิ.ย. - 8 ก.ค. 59                            
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา  14 ก.ค. 59
ชําระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ 14 - 20 ก.ค. 59
 

คณะ สาขาวิชา และจำนวนรับ                        
      
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ( ต้องมีผลการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50 )
3.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในระเบียบการ  

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัคร

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่านเว็บไซต์  คลิกที่นี่
2.ชำระค่าสมัครสอบ 370 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
3.ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยทักษิณทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง