คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 59 14:41 น. สนใจสมัคร : 423
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ต.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
18 พ.ย. 2559
สัมภาษณ์
25 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
15 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 105 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี 18 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน / ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 6 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 


UploadImage
UploadImage

จำนวนที่รับ : 105 คน

แบ่งเป็น : ชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

                ชั้น 4-6 (คลินิก) ศึกษาที่

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี จำนวน 30 คน

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 คน

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 15 คน

                ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร จำนวน 30 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัครโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

1.อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
2.ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตรับผิดชอบของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ เท่านั้น ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่

ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี) จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี
ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี

4.ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

1.อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
2.ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตรในเขตรับผิดชอบของคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในแต่ละศูนย์แพทย์ฯ เท่านั้น ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่

ภาคกลาง (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี) จังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง
ภาคใต้ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง
ภาคใต้(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) จังหวัดชุมพร
ภาคตะวันออก (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร) จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

 4.ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: มาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ม.4 – ม.6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต


สมัคร : สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ คลิกที่นี่

เกณฑ์การสมัครคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน TU-STAR 05 ในครั้งที่ 4/2559 
UploadImage

ขั้นตอนที่ 2 นำคะแนนใน ขั้นตอนที่ 1 มาร่วมประมวลผลกับ ผลการประเมินในขั้นตอนที่ 2

UploadImage

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแล้ว
จะไม่สามารถสมัคร โครงการรับตรงและโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อีก
**ดูรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครได้ที่ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง