โครงการรับตรง (ระดับปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 59 16:58 น. สนใจสมัคร : 1,723
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2559 - 01 ธ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 50 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / สาขาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / สาขาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / การบัญชี (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
5. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
6. คณะรัฐศาสตร์ / สาขาการเมืองการปกครอง ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
7. คณะรัฐศาสตร์ / สาขาระหว่างประเทศ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
8. คณะรัฐศาสตร์ / สาขาบริหารรัฐกิจ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
9. คณะเศรษฐศาสตร์ / สาขารัฐศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
10. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
11. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
12. คณะศิลปศาสตร์ / สาขาภาษาไทย ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
13. คณะศิลปศาสตร์ / สาขาภาษาฝรั่งเศส ไม่ระบุ 2.75 ศิลป์

สอบตรง

สัมภาษณ์
14. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ / สาขาวิทยาการเรียนรู้ ไม่ระบุ 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
15. วิทยาลัยสหวิทยาการ / สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาสถิติ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเคมี ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
28. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
29. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวัสดุศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
30. คณะแพทย์ศาสตร์ / โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
31. คณะแพทย์ศาสตร์ / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ไม่ระบุ ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
32. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขาเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
33. คณะสหเวชศาสตร์ / สาขากายภาพบำบัด ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
34. คณะพยาบาลศาสตร์ / สาขาพยาบาลศาสตร์ (รับทุน) ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
35. คณะพยาบาลศาสตร์ / สาขาพยาบาลศาสตร์ (ไม่รับทุน) ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต

สอบตรง

สัมภาษณ์
36. คณะสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
37. คณะสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอนามัยชุมชน (ศูนย์ลำปาง) ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
38. คณะสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง) ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
39. คณะสาธารณสุขศาสตร์ / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง) ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
40. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / สาขาสถาปัตยกรรม ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
41. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
42. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / สาขาการผังเมือง ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
43. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
44. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ระบุ 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
45. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง / การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) (DBTM) ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สอบตรง

สัมภาษณ์
46. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสื่อสารและวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
47. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
48. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
49. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
50. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรม ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 
 
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ (สอบข้อเขียน + ใช้คะแนน GAT 1/2560)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                  
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ( ใช้คะแนน TU STAR หรือ SMART I )
 
คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือ เทียบเท่า
                    ผู้ที่เคยศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศต้องใบแสดงผลการเรียนในวันสอบสัมภาษณ์

-สาขาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี)
-สาขาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
-การบัญชี (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี)
-การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี)

-โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ)
** รับสมัครผ่านระบบของโครงการ !! ใช้คะแนน SAT และ SMART-I  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์  คลิกที่นี่


คณะรัฐศาสตร์ (ใช้คะแนน TU STAR)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
                    GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75  
                    GPA กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

-สาขาการเมืองการปกครอง
-สาขาระหว่างประเทศ
-สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์  (สอบข้อเขียน)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษา หรือเทีบเท่า
                   GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 
                    
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ใช้คะแนน TU STAR)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า
                    กรณีผู้สมัครศูนย์ลำปาง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

-สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 

คณะศิลปศาสตร์  (ใช้คะแนน TU STAR + PAT 7 รหัส 77 + วิชาสามัญ-วิชาภาษาไทย)

-สาขาภาษาไทย  (คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่า)

-สาขาภาษาฝรั่งเศส (คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ฝรั่งเศส

GPA กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75  ผู้ที่เคยศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศต้องใบแสดงผลการเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ )

 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ / สาขาวิทยาการเรียนรู้ 

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่า


วิทยาลัยสหวิทยาการ / สหวิทยาการสังคมศาสตร์  (ศูนย์ลำปาง)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่า – รับทั่วประเทศ


 
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ใช้คะแนน TU STAR + คะแนนวิชาสามัญ)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต

-สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
-สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาคณิตศาสตร์
-สาขาสถิติ
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาเคมี
-สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
-สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
-สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาฟิสิกส์
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
-สาขาวัสดุศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์ 

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
                    ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนคณะสหเวชศาสตร์ (ใช้คะแนน TU STAR + ทดสอบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพ + ใช้คะแนน GAT และ PAT 2 ประกอบการสัมภาษณ์)

-สาขาเทคนิคการแพทย์ (คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)

-สาขากายภาพบำบัด (คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร)


คณะพยาบาลศาสตร์ (แบ่งเป็น 2 แบบ / ใช้คะแนน TU STAR)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
                    จะต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆครบถ้วนดังนี้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
                    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ พื้นฐาน+เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

-สาขาพยาบาลศาสตร์ (รับทุน)
-สาขาพยาบาลศาสตร์ (ไม่รับทุน)

** กรณีที่รับทุน จะได้ทุนการศึกษาจำนวน 80,000/ปี  เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่สามารถขอคืนทุนได้)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบข้อเขียน + สอบ Audition สาขาวิชาการละคอน + ใชัคะแนน GAT 1/2560)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือ เทียบเท่า


คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ใช้คะแนน TU STAR)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา
                  GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

-สาขาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาอนามัยชุมชน (ศูนย์ลำปาง)
-สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง)
-สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

-สาขาสถาปัตยกรรม
-สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
-สาขาการผังเมือง
-สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


-การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) (DBTM)

**คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า
                       GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
*รับสมัครผ่านโครงการเท่านั้น 


สถาบ้นเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) (ใช้คะแนน TU SATR)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสื่อสารและวิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรม
ดูรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติม  คลิกที่นี่

เกณฑ์การคัดเลือก 

UploadImage

 

UploadImageUploadImage


 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง