โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และวมว.) คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 58 14:27 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
23 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
28 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
03 พ.ย. 2558
สัมภาษณ์
02 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 14 สาขา จำนวน : 139 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 0.30 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 3.50 วิทย์-คณิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 5 3.50 วิทย์-คณิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา/สัตววิทยา 15 3.50 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 3.50 วิทย์-คณิต
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/พันธุศาสตร์ 7 3.50 วิทย์-คณิต
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 13 3.50 วิทย์-คณิต
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 4 3.50 วิทย์-คณิต
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 3.50 วิทย์-คณิต
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 10 3.50 วิทย์-คณิต
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 20 3.50 วิทย์-คณิต
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 5 3.50 วิทย์-คณิต
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 3.50 วิทย์-คณิต
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 5 3.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง