โครงการรับตรง คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 59 17:28 น. สนใจสมัคร : 475
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
21 ธ.ค. 2559 - 21 ก.พ. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
17 มี.ค. 2560
สัมภาษณ์
25 มี.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
29 มี.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 150 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะโบราณคดี / สาขาวิชาโบราณคดี 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. คณะโบราณคดี / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. คณะโบราณคดี / สาขาวิชามานุษยวิทยา 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. คณะโบราณคดี / สาขาภาษาไทย 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. คณะโบราณคดี / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. คณะโบราณคดี / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 2.00 ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. คณะโบราณคดี / สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 15 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

UploadImage

       คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาสรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปฏิทินการรับสมัคร


UploadImage

จำนวนเข้ารับศึกษา 

      
- สาขาวิชาโบราณคดี                 จำนวน 20 คน
       - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ    จำนวน 20 คน
       - สาขาวิชามานุษยวิทยา             จำนวน 20 คน
       - สาขาภาษาไทย                       จำนวน 30 คน
       - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ             จำนวน 25 คน 
       - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส             จำนวน 20 คน
       - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   จำนวน 15 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

       - กรณีที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50

       - กรณีที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50

       - มีผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 

      - มีผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 

คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

      สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

          - ต้องศึกษา หรือสำเร็จการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมสึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)

          - ต้องเลือกสอบวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบสัมภาษณ์


UploadImage
      UploadImage

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง