Master Degree

NIDA ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560”


คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560”

 

ในวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 

บรรยายพิเศษโดย
- นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา (สำนักงาน กสทช.)
- นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ กองงานพัสดุ กรมบัญชีกลาง

 

ค่าลงทะเบียนอบรม 4,400 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ http://law.nida.ac.th/main/images/Film-Kittinun/L392.pdf

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณกิตตินันท์, คุณมิรา
โทร. 0-2727-3754, 3706 (ในวันและเวลาราชการ)

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...

สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ ...

สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของ IC&M เป็นระเบียบวิธีทางการวิจัยอย่างมีระบบที่เน้นในเรื่องการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ...