Master Degree

สำรองที่นั่ง Kasetsart MBA Open House 2017 ฟรี!!งาน Kasetsart MBA Open House 2017 แนะนำหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสำรองที่นั่งสามารถฝากประเด็นคำถามไว้ได้ และทางโครงการฯ จะรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อตอบในวัน Open House
 
"งานนี้ใครก็เข้าร่วมได้ หากอยากพัฒนาตนเอง ที่สำคัญสำรองที่นั่ง ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย"
 
สำรองที่นั่ง >> คลิกที่นี่

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ ...

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น ...

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ...