รัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่กับงานบริหารภาครัฐ
หลักสูตรปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

Public Administration @DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY

 

สร้างทักษะที่แตกต่าง

เพิ่มศาสตร์วิชาการสมัยใหม่

ลงพื้นที่ศึกษาจริงกับชุมชน

ผลิตนักศึกษายุคใหม่สู่ตลาดงาน

ทำงานได้มากกว่าด้วยสหวิทยาการ
โอกาสในสายงานที่มากกว่า อาทิเช่น..
@ สอบเข้ารับข้าราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
@ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ 
@ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
@ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
@ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและบริษัทเอกชน หรือ ประกอบธุรกิจของตนเองคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทรศัพท์ : 0-2954-7300 ต่อ 656, 668
อีเมล : padpu2010@dpu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/newpadpu/
Instagram : dpu_pa
Line PA DPU : @wnr2621b
pa.dpu.ac.th

0
0
0

SHARES

VIEWS 1,248,750