โควตาแบบเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:23 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
26 ต.ค. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 6 สาขา จำนวน : 130 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรหลัก 40 3.25 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 25 3.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ
3. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 40 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, อาชีวะ
4. หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 10 3.25 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป์ 10 3.50 สมัครได้ทุกคน
6. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป..บ.) สาขาวิชาการถ่ายภาพ 5 3.50 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง