รับตรงทั่วประเทศ (โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 59 13:14 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ก.พ. 2559 - 04 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
14 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
19 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
25 มี.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 63 สาขา จำนวน : 1,380 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 40 2.00 อาชีวะ
2. คณะนิติศาสตร์ หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
3. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
4. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 2.00 อาชีวะ
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 2.00 อาชีวะ
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร์ 30 2.00 อาชีวะ
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
12. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 30 2.00 วิทย์-คณิต
13. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) 20 3.00 วิทย์-คณิต
14. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
15. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
16. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
17. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
18. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
19. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) 10 2.50 วิทย์-คณิต
20. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 20 2.00 วิทย์-คณิต
21. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 30 2.00 อาชีวะ
22. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 20 2.00 อาชีวะ
23. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 20 2.00 อาชีวะ
24. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 2.00 อาชีวะ
25. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 2.00 อาชีวะ
26. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 20 2.00 อาชีวะ
27. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 30 2.00 อาชีวะ
28. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 20 2.00 อาชีวะ
29. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20 2.00 อาชีวะ
30. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
31. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 2.00 วิทย์-คณิต
32. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 30 2.00 วิทย์-คณิต
33. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 30 2.00 วิทย์-คณิต
34. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 2.00 วิทย์-คณิต
35. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 2.00 วิทย์-คณิต
36. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 30 2.00 วิทย์-คณิต
37. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 2.00 วิทย์-คณิต
38. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.00 วิทย์-คณิต
39. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 20 2.00 วิทย์-คณิต
40. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด 20 2.00 วิทย์-คณิต
41. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 2.00 อาชีวะ
42. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 10 2.00 อาชีวะ
43. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 10 2.00 อาชีวะ
44. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 2.00 อาชีวะ
45. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 2.00 อาชีวะ
46. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 2.50 อาชีวะ
47. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 10 2.50 อาชีวะ
48. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 30 2.00 อาชีวะ
49. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 2.00 วิทย์-คณิต
50. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 20 2.00 วิทย์-คณิต
51. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรดรุิยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดรุิยางศาสตร์สากล 30 2.00 อาชีวะ
52. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) 30 2.50 วิทย์-คณิต
53. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(คู่ขนาน) 40 2.50 วิทย์-คณิต
54. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) 30 2.50 วิทย์-คณิต
55. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (พลศึกษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) 30 2.50 อาชีวะ
56. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) 40 2.50 วิทย์-คณิต
57. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
58. วิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 20 2.50 อาชีวะ
59. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์-คณิต
60. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 30 2.00 วิทย์-คณิต
61. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 2.50 วิทย์-คณิต
62. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 2.50 วิทย์-คณิต
63. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) 10 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง