รับตรง59 ภาคปกติ รอบทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 59 17:55 น. สนใจสมัคร : 11
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มี.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559
ชำระเงิน
08 มี.ค. 2559 - 08 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
31 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
10 มิ.ย. 2559
สัมภาษณ์
17 มิ.ย. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
30 มิ.ย. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 65 สาขา จำนวน : 4,070 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 70 2.70 อาชีวะ
2. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาภาษาไทย 70 2.70 อาชีวะ
3. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 70 2.70 อาชีวะ
4. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาสังคมศึกษา 70 2.70 อาชีวะ
5. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาดนตรีศึกษา 70 2.70 อาชีวะ
6. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 2.70 อาชีวะ
7. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 35 2.70 อาชีวะ
8. ครุศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 5 ปี)สาขาวิชาพละศึกษา 30 2.50 อาชีวะ
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 40 2.50 อาชีวะ
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
11. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
12. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 40 2.50 อาชีวะ
13. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาภาษาจีน(โทภาษาอังกฤษ) 60 3.00 อาชีวะ
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 150 2.50 อาชีวะ
15. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 40 2.50 อาชีวะ
16. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาดนตรีสากล 40 ไม่ใช้ อาชีวะ
17. นิติศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์ 180 ไม่ใช้ อาชีวะ
18. รัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 80 2.50 อาชีวะ
19. รัฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา 80 2.50 อาชีวะ
20. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐ 100 2.50 อาชีวะ
21. รััฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 100 2.50 อาชีวะ
22. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 100 2.50 อาชีวะ
23. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเคมี 30 2.50 อาชีวะ
24. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา 60 2.50 อาชีวะ
25. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 2.50 อาชีวะ
26. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 2.50 อาชีวะ
27. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 2.50 อาชีวะ
28. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 2.50 อาชีวะ
29. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 80 2.50 อาชีวะ
30. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 2.50 อาชีวะ
31. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 2.50 อาชีวะ
32. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 60 2.50 อาชีวะ
33. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 160 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 ไม่ใช้ อาชีวะ
35. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรวิชาเอกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส าอาง 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
36. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร วิชาเอกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
37. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม 55 ไม่ใช้ จบ ม.6
38. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเกษตรอินทรีย 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
39. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 40 ไม่ใช้ จบ ม.6
41. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
42. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเซรามิกส์ 40 ไม่ใช้ จบ ม.6
43. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60 ไม่ใช้ จบ ม.6
44. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส 40 ไม่ใช้ จบ ม.6
45. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
46. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑ... 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 ไม่ใช้ จบ ม.6
54. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 ไม่ใช้ จบ ม.6
55. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 120 ไม่ใช้ จบ ม.6, กศน
56. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 ไม่ใช้ จบ ม.6
57. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการตลาด 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการจัดการ 150 ไม่ใช้ จบ ม.6
60. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี 80 ไม่ใช้ จบ ม.6
61. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี) (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี) (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า สาขาวิชาการตลาด 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี) (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี) (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส./เทียบเท่า สาขาวิชาการจัดการ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี) (ระยะเวลาเรียน 2 ปี) รับวุฒิ ปวส.บัญชี สาขาวิชาการบัญชี 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง