รับตรง59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการ Direct Admission

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 59 01:03 น. สนใจสมัคร : 6
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 เม.ย. 2559 - 09 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
11 พ.ค. 2559
สอบข้อเขียน
16 พ.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
13 พ.ค. 2559
สัมภาษณ์
16 พ.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
19 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(นานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(นานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(นานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์(นานาชาติ) ไม่ระบุ ไม่ใช้ จบ ม.6

สอบตรง

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
UploadImage 
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปฏิทินดำเนินการ

UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ       : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา
3. มีผลคะแนนสอบ TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT


วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก 

- พิจารณาจากการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง