สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 คณะ/สาขาที่อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 ณ เวลา 10:18 น. วันที่ 19/05/59 โปรแกรม Admission Simmulator

Top 10 คณะ/สาขาที่อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ  #Admission59

1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                อัตราการแข่งขัน 1 : 14
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                อัตราการแข่งขัน 1 : 11
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                อัตราการแข่งขัน 1 : 11
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                อัตราการแข่งขัน 1 : 9
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                อัตราการแข่งขัน 1 : 8
6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                อัตราการแข่งขัน 1 : 7
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
                อัตราการแข่งขัน 1 : 7
8. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                อัตราการแข่งขัน 1 : 6
9. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                อัตราการแข่งขัน 1 : 6
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                อัตราการแข่งขัน 1 : 5


UploadImage