สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อาชีวะไทย-เกาหลีใต้ ลงนามจัดการศึกษาวิชาชีพ "ทวิวุฒิ"

UploadImage

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านเทคนิค อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอู ดอง คี ผู้ว่าการฝ่ายการศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลี, นายยูน โซ ยัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหาร สอศ. ร่วมพิธีลงนาม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในการแลกเปลี่ยน นักศึกษา และครู ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการอาชีวศึกษาให้ก้าวหน้าและเป็นสากลมากขึ้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีจุดเน้น 6 ด้าน คือ 1)  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิต การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ ซึ่งจุดเน้นทั้ง 6 ด้าน จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน โดยทำให้ผู้เรียนมีความรู้และมีการพัฒนาศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศในภาคต่าง ๆ

จากการที่ได้เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เห็นพัฒนาการจัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นทั้ง 6 ด้าน และเห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการร่วมพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนและทิศทางการพัฒนาประเทศ

การลงนามครั้งนี้จึงเป็นการนำร่องการพัฒนาด้านอาชีวศึกษาตามแนวทางของสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นการสร้างพันธมิตรด้านการอาชีวศึกษากับสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นจะดำเนินการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ และนักศึกษา โดยจะตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตรของทั้งสองประเทศ เพื่อจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และในอนาคตจะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ อาทิ การท่องเที่ยว เทคโนโลยีความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า ทวิวุฒิ (Dual Degree)

นายอู ดอง คี ผู้ว่าการเขตพื้นที่การศึกษาแทกู สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า เขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู มีหน้าที่ควบคุมดูแลสถานศึกษาในจังหวัดแทกูทั้งหมด ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียน ๆ อย่างมีความสุข ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัดการศึกษา เน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นของผู้เรียนและผู้ปกครอง และการทำความร่วมมือครั้งนี้นอกจากจะจัดการศึกษาด้านวิชาชีพร่วมกันแล้ว ยังจะมีการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมผู้บริหาร ครู นักศึกษาและหลักสูตรรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย


ข้อมูลจาก : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี