สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 คณะ/สาขาที่คะแนนขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 ณ เวลา 11:55 น. วันที่ 19/05/59 โปรแกรม Admission Simmulator

Top 10 คณะ/สาขาที่คะแนนขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 

1. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              คะแนนขั้นต่ำ 82.63             
2. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              คะแนนขั้นต่ำ 77.36             
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              คะแนนขั้นต่ำ 74.29             
4. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              คะแนนขั้นต่ำ 73.58
5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              คะแนนขั้นต่ำ 73.57             
6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              คะแนนขั้นต่ำ 73.08             
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
              คะแนนขั้นต่ำ 72.54             
8. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              คะแนนขั้นต่ำ 72.51             
9. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              คะแนนขั้นต่ำ 72.50             
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
              คะแนนขั้นต่ำ 71.99

UploadImage