สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 ณ เวลา 14:48 น. วันที่ 19/05/59 โปรแกรม Admission Simmulator

Top 10 คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59

1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          
3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา          
9. พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร         
10. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

UploadImage