สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59 ณ เวลา 16:36 น. วันที่ 19/05/59 โปรแกรม Admission Simmulator

Top 10 สาขาการบัญชี อัตราแข่งขันสูงที่สุดในประเทศ #Admission59

1. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
3. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์(คำนวณ)) มหาวิทยาลัยบูรพา
4. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล
7. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


UploadImage