สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “การทำธุรกิจความงาม (Beauty Business)”

                UploadImage


        ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) หลักสูตร “การทำธุรกิจความงาม (Beauty Business)” ระหว่างวันที่  21 - 23 สิงหาคม พ.ศ.  2558 ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ  
ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง  10 สิงหาคม 2558  >> รายละเอียดโครงการ CLICK  >> ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ CLICK