สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ม.หอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นเจ้าแรกด้านผู้ประกอบการมุ่งสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล ยกระดับความเข้มข้นหลักสูตร เสริมความรู้นวัตกรรมจาก MIT

UploadImage

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย มุ่งมั่นพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น เผยทิศทางใหม่มุ่งสู่ยุคธุรกิจดิจิทัล ตอกย้ำการเป็นเจ้าแรกด้านผู้ประกอบการ โดยร่วมกับ MIT เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) เพิ่มวิชา ‘การประกอบการเชิงนวัตกรรม’ ในทุกระดับ ดัน 7 หลักสูตรใหม่เร่งสร้างนักศึกษาให้เติบโตขึ้นเป็นนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับนานาชาติ

UploadImageรศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีเป้าหมายในการบ่มเพาะความรู้และทักษะเชิงธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ซึ่งเรามีพันธมิตรที่ดีจากหอการค้าไทย ในการสนับสนุนนักธุรกิจชั้นนำมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จริงในธุรกิจ รวมทั้งเรามีความพร้อมด้านคณาจารย์ และศูนย์สนับสนุนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง”

ตั้งแต่ปี 2549 มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันแรกที่เปิด ‘สาขาผู้ประกอบการ’ ภายใต้คณะบริหารธุรกิจ พร้อมพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำระบบ Digital Hybrid Learning System มาใช้ในการเรียนการสอน ต่อมาได้เปิดหลักสูตร ‘ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม’ หรือ Beta Young Entrepreneur เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการดำเนินธุรกิจ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จนทำให้เกิดกระแส ‘ผู้ประกอบการ’ ขึ้นในสังคมไทย กลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มสนใจการทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้น

จากนั้น ปี 2555 มหาวิทยาลัยฯ ต่อยอดด้วยการสร้างโครงการ Start-Up ‘ตั้งไข่ธุรกิจ’ หรือ Egg Project เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาทุกคณะเสนอแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจ (Pitch ideas) มีคณาจารย์ และนักธุรกิจชั้นนำคอยเป็นโค้ชให้คำปรึกษาและให้ทุนตั้งต้นธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงพัฒนามาถึงการเปิด ‘วิทยาลัยผู้ประกอบการ’ ในปี 2557 นับเป็นวิทยาลัยผู้ประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ดี และมีจริยธรรม

UploadImage“ในปีนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศของผู้ประกอบการ(Ecosystem) โดยร่วมมือกับ หอการค้าไทย เพื่อเป็นสื่อกลางประสานระหว่าง 5 ภาคส่วนคือ ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และภาคธุรกิจกลุ่มทุนทางการเงิน ในการเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ MIT REAP (Regional Entrepreneurship Acceleration Program) โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT และนำความรู้ที่ได้มาก่อตั้งศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE Center : Innovation Driven Entrepreneurship)เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ IDE”

จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำความรู้ที่ได้จาก MIT ซึ่งมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มาปรับสอนในวิชาใหม่ ได้แก่ ‘วิชาการประกอบการเชิงนวัตกรรม’ (Innovative entrepreneurship) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกคณะและทุกสาขา เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม


UploadImageรศ. ดร.เสาวณีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมอีก 7 หลักสูตร คือ ระดับอนุปริญญา ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning) ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการค้าและธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อสร้างบัณฑิตผู้มีทักษะเฉพาะด้านอย่างเชี่ยวชาญรองรับความต้องการของประเทศ”

“ในเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเปิดศูนย์ IDE Center เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม และศูนย์วางยุทธศาสตร์ของนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับนานาชาติ” รศ.ดร.เสาวณีย์ กล่าวทิ้งท้าย