สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

UploadImage           
   มหิดลอินเตอร์ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 
       เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา คุณสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ พร้อมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจประเมินการจัดทำกิจกรรม 5 ส. อันได้แก่ สะอาด, สะสาง, สะดวก, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ตามแนวทางโครงการประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัย อันนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานโดยผลการประเมินเบื้องต้น วิทยาลัยนานาชาติได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสองระดับได้แก่ 1.ระดับของเอกสาร และ 2. ระดับการตรวจประเมิน เป็นที่ประทับใจของคณะผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมได้รับความชื่นชมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะความน่าอยู่และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสำนักงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและแก้ไขในบางประเด็น ซึ่ง วิทยาลัยนานาชาติจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
 
UploadImage

           MUIC Passes Kaizen 5S Inspection
           Mahidol University International College (MUIC) recently passed the preliminary evaluation of its implementation of the Kaizen 5S Framework.
         The Auditing Team from the Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment visited MUIC on June 8, 2016 to see how the College is implementing the Kaizen 5S Framework. The latter is the process of continuous improvement in the workplace based on Japanese practices. The 5S stands for Sort, Set in order, Shine, Standardize and Sustain.
       Mrs. Somluck Lunsucheep, Associate Dean for Administration and Academic Support of Mahidol University International College (MUIC) together with officers of the MUIC Green Office Committee, welcomed the Auditing Team, which after the inspection said it was impressed with MUIC’s progress. The team also gave advice for further improvements that would help MU attain Green University Status.
       MUIC earlier participated in the Green Office 2016 Project in order to improve its profitability, efficiency, service and safety.