สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แถลงข่าวจาก สทศ. กรณีข้อพิพาทข้อสอบ O-NET

UploadImage

                สทศ. ยืนยันหลังตรวจสอบความถูกต้องของข้อตอบ เฉลยคำตอบ และคำชี้แจงใหม่แล้วยืนยันว่า ข้อสอบและเฉลยคำตอบถูกต้องตามหลักวิชา และเป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบและนักเรียน ซึ่ง สทศ. จะไม่มีการเปิดเผยเหตุผลหรือคำอธิบายเฉลยในวงเปิด แต่สามารถสอบถามในวงปิดกับคณะกรรมการออกข้อสอบได้ 

                คำอธิบายข้อ 58 "ชนชาติใดใช้ระบบการเกณฑ์ทหารเป็นชนชาติแรก" คำตอบ คือ โรมัน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากโรมันได้มีการกำหนดและคัดเลือกเข้าเป็นทหารตั้งแต่ในอดีต และมีการบันทึกไว้หากครบ 25 ปี จะได้ปรับให้เป็นพลเมืองชาวโรมัน พร้อมสวัสดิการต่างๆ โดยกรีกและอียิปต์นั้น บังคับให้ทุกคนมีหน้าที่เป็นทหาร ส่วนจีน ไม่มีหลักฐานบันทึกมาก่อน พึ่งเริ่มมีหลักฐานในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และอาหรับ เติบโตทางด้านทหารเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9

                คำอธิบายข้อ 63 "ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับประเทศตะวันตก" คำตอบ คือ สนธิสัญญาเบาว์ริง โดยให้เหตุผลว่า สนธิสัญญาเบอร์นีย์ เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกจริง แต่เป็นสนธิสัญญาทำพระราชไมตรี ไม่มีข้อตกลงด้านการค้า แต่คำถามถาม "การค้า" สนธิสัญญาเบาว์ริงที่ว่าด้วยเรื่องการเก็บภาษีระหว่างกัน จึงมีความถูกต้องมากกว่า

                คำอธิบายข้อ 72 "ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสึนามิ" คำตอบ คือ การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุทร โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในมหาสมุครเกิดขึ้นจึงยังไม่ถือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดซึนามิ มีแค่บางเล่มเพียงพยากรณ์ไว้ว่าการทดลองอาจเกิดได้ แต่ไม่มีน้ำหนักเท่าข้ออื่นๆ เพราะข้ออื่นๆ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต

                คำอธิบายข้อ 80 "การกระทำใดของมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการเป็นตัวเร่งเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้น" คำตอบ คือ การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณรอยเลื่อนเปลือกโลก โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากการสร้างเขื่อนบริเวณรอยต่อของรอยเลื่อนเปลือกโลก จะมีมวลน้ำมหาศาลที่เขื่อน แรงดันของน้ำสูงขึ้น ทำให้สภาวะความเครียดของแรงในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวท้องถิ่นเพิ่มขึ้นบ่อยครั้ง

                คำอธิบายข้อ 85 "ผลของการเปิดเสรีทางการค้าต่อไทยคือข้อใด" คำตอบมี2ข้อที่ส่งผลต่อเนื่องถึงกัน คือ เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งข้ออื่นไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกแต่ถูกน้อยกว่า2ข้อนี้ โดยให้เหตุผลว่า การเปิดเสรีทางการค้าทำให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับความพึ่งพาทางเศรษฐกิจ เกิดได้เฉพาะเศรษฐกิจระดับจลุภาค ระดับมหาภาคไม่จำเป็นหรือไม่เปลี่ยนเสมอไป การครอบงำจากต่างชาติมักเกิดจากอุตสาหกรรมที่ผูกขาดซึ่งการเปิดเสรีจะทำให้ครอบงำได้ยาก ในส่วนของคนรวยและคนจนที่แตกต่างกัน มีสาเหตุมาจากหลายประการ การเปิดเสรีทางการค้าไม่ส่งผลต่อปัญหานี้

                สำหรับปีการศึกษา 2560 #dek60 สทศ. จะทำการเปิดเผยข้อสอบ และเฉลย O-Net ก่อนการประกาศคะแนน เพื่อให้มีการวิพากย์ ตรวจสอบ และแก้ไขก่อน ทั้งนี้ในการแถลงข่าว สทศ. ยังบอกอีกว่าให้เชื่อมั่นในมาตราฐานของการวัดผลโดย สทศ. เนื่องจากเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่นี้โดยตรง 


UploadImage