สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความร่วมมือด้านการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์


UploadImage
 
 
    22 มิถุนายน 2559. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ลงนามความร่วมมือกับ ผู้อำนวยการ นางอาลัย พรหมชนะ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการ การแนะแนวการศึกษาต่อ รวมถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตพระราม 9

    น้องๆจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ (Workshop) เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้างในและนอกห้องเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติของจริง พูดคุยกับเจ้าของภาษาโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ เสริมสร้างทักษะให้น้องๆกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นที่หนึ่งในด้าน English Program 

UploadImage 

      ตอกย้ำความสำเร็จมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นที่รู้จัก และมีความเชี่ยวชาญ ทางด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การศึกษาต่อ หรือหลักสูตรสองปริญญา และยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทศโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด ได้รับการรับรองให้เปิดการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย