สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559

UploadImage
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษา ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
   (5 ภาคเรียน เว้นแต่กรณีผลการเรียนภาคเรียนที่ 5 ยังไม่ประกาศ อนุโลมให้ใช้ 4 ภาคเรียน)
 
 รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 
1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ หลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย)
    ระยะเวลาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี
2. ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ iHybrid 1 ชุด
 
 ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง

      
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ    200 บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ ภาคเรียนละ    1,200 บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (แรกเข้า)    500 บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย (แรกเข้า)
    (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)    500 บาท
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ    600 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ    1,200 บาท
 
 ค่าประกันขอรับทุนการศึกษา
 
เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันภายหลังจากนักศึกษาเข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559UploadImage

คณะและหลักสูตรที่รับสมัคร คลิกที่นี่ 

รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่