สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมนูสอบ TU-STAR ใช้ยื่นคณะใดได้บ้าง ??


UploadImage  หลังผ่านการวิ่งไปสอบของน้องๆมอปลายในการสอบ TU STAR ครั้งที่ 1 (ประจำปีการศึกษา 2560) เมื่อวันที่ 3 กฏกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนเป็นข่าวใหญ่โตทีผ่านมาน้องๆหลายๆคนคงสัมผัสประสบการณ์ของ "มหกรรมการสอบ" ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ ม.4 ม.5 และม.6 หลายๆคนสมัครสอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ได้ แต่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมต้องสอบ TU STAR แล้วสอบไปเพื่ออะไร ??
 
       ขออธิบายแบบง่ายๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เตรียมปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR ( TU Standardized Test of Aptitude Requirement ) มีรายละเอียดดังนี้ ข้อสอบกลาง (TU-STAR) ใช้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาผ่าน  "โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"
 
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

มีคณะไหนสาขาใด และใช้คะแนนสอบอะไรบ้างมาดูกัน !!!
 
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (5 สาขา / เมนูสอบ STAR 01หรือ เมนูสอบ STAR 02 )
 
คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือ เทียบเท่า
                    ผู้ที่เคยศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศต้องใบแสดงผลการเรียนในวันสอบสัมภาษณ์

-สาขาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี)
-สาขาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)
-การบัญชี (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี)
-การบริหารธุรกิจ (หลักสูตรควบตรี-โท 5 ปี)

-โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) (บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ)
** รับสมัครผ่านระบบของโครงการ !! ใช้คะแนน SAT และ SMART-I  
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์  คลิกที่นี่

UploadImage

UploadImage

คณะรัฐศาสตร์ (3 สาขา / เมนูสอบ STAR 02 + วิชา 303)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  
                    GPA กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    GPA กลุ่มสาระวิชาสังคมฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50

-สาขาการเมืองการปกครอง
-สาขาระหว่างประเทศ
-สาขาบริหารรัฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์  / สาขารัฐศาสตร์ 

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษา หรือเทีบเท่า
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75  GPA

*** เนื่องจากมีการยกเลิกสอบในครั้งที่ 1/2560 จึงขอให้ติดตามข้อมูลการสอบของคณะเศรษฐศาสตร์ http://www.reg.tu.ac.th


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (2 สาขา / เมนูสอบ STAR 00 + วิชา 305)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า
                    กรณีผู้สมัครศูนย์ลำปาง ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

-สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) 

คณะศิลปศาสตร์  (2 สาขา)

-สาขาภาษาไทย  (เมนูสอบ STAR 00)

(คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่า)

-สาขาภาษาฝรั่งเศส (เมนูสอบ STAR 00 + วิชา 401)

(คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายศิลป์-ฝรั่งเศส

GPA กลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75  ผู้ที่เคยศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่างประเทศต้องใบแสดงผลการเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ )

 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ / สาขาวิทยาการเรียนรู้   (เมนูสอบ STAR 00)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่าวิทยาลัยสหวิทยาการ / สหวิทยาการสังคมศาสตร์  (ศูนย์ลำปาง)  (เมนูสอบ STAR 00)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา/เทียบเท่า – รับทั่วประเทศ


 
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 สาขา/ เมนูสอบ STAR 00)

คุณสมบัติ : GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
                    กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต

-สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
-สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาคณิตศาสตร์
-สาขาสถิติ
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-สาขาเคมี
-สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
-สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
-สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาฟิสิกส์
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
-สาขาวัสดุศาสตร์

คณะแพทย์ศาสตร์  (2 สาขา/ เมนูสอบ STAR 05)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
                    ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ติดตามรายละเอียด 2 โครงการนี้  คลิกที่นี่


คณะสหเวชศาสตร์ (เมนูสอบ STAR 05)

-สาขาเทคนิคการแพทย์ (คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)

-สาขากายภาพบำบัด (คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร)คณะพยาบาลศาสตร์ (แบ่งเป็น 2 แบบ / เมนูสอบ STAR 05)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
                    จะต้องมีหน่วยการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆครบถ้วนดังนี้ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
                    กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ พื้นฐาน+เพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

-สาขาพยาบาลศาสตร์ (รับทุน)
-สาขาพยาบาลศาสตร์ (ไม่รับทุน)

** กรณีที่รับทุน จะได้ทุนการศึกษาจำนวน 80,000/ปี  เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (เป็นระยะเวลา 8 ปี ไม่สามารถขอคืนทุนได้)


คณะสาธารณสุขศาสตร์  (4 สาขา / เมนูสอบ STAR 05)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา สายวิทย์-คณิต
                     GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

-สาขาสาธารณสุขศาสตร์
-สาขาอนามัยชุมชน (ศูนย์ลำปาง)
-สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศูนย์ลำปาง)
-สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศูนย์ลำปาง)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังการเมือง (6 สาขา)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                   GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
(เมนูสอบ STAR 03 + วิชา 316)
-สาขาสถาปัตยกรรม
-สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
-สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
-สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(เมนูสอบ STAR 03 หรือ STAR 07)
-สาขาการผังเมือง

 (เมนูสอบ STAR 02)
-การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) (DBTM)

**คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า
                       GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
*รับสมัครผ่านโครงการเท่านั้น สถาบ้นเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) (5 สาขา)

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษา หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
                    GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50 
(เมนูสอบ STAR 03)
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และการสื่อสารและวิศวกรรมอุตสาหการ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(เมนูสอบ STAR 03 หรือ เมนูสอบ STAR 07)
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการวิศวกรรม
ดูรายละเอียดโครงการนี้เพิ่มเติม  คลิกที่นี่


หมายเหตุ

           - การสมัครสอบ TU-STAR กับศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ตามปฏิทินการจัดสอบ แต่การนำ คะแนน TU-STAR  ไปใช้เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับโดย งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่ละ คณะ/สาขา จะกำหนด คะแนน TU-STAR ครั้งที่ใช้ เป็น องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก โดย คณะ/สาขา ที่กำหนดให้ใช้ คะแนน TU-STAR  ได้หลายครั้ง จะนำคะแนน TU-STAR ครั้งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด ไปใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - วิชาเฉพาะ จะเปิดรับสมัครสอบในครั้งที่มีการจัดสอบเท่านั้น เช่น วิชา 303 ความถนัดทางรัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น , วิชา 305 ความถนัดทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น , วิชา 316 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น , วิชา 401 ภาษาฝรั่งเศส เปิดรับสมัครสอบในครั้งที่ 3/2559 และ ครั้งที่ 4/2559 เท่านั้น

UploadImageUploadImageUploadImage

ดูโครงการรับตรง รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่