สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์สมัยใหม่ เมื่อโลกขยับ นักกฎหมายต้องตามให้ทัน

UploadImageU-Review คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 


กฎหมายที่เป็นรายลักษณ์อักษรฉบับแรกของไทย คือ กฎหมายตราสามดาว ประมวลกฎหมายในรัชกาลที่ 1 นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูนมาแล้ว 19 ฉบับ และกำลังจะมีการลงประชามติรางรัฐธรรมนูนฉบับที่ 20 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ กฎหมายมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เปลี่ยนไปตามระบบเศรษฐกิจอยู่เสมอ แน่นอนเมื่อโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา รัฐบาลขณะนี้ก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิตอล กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการเปลี่ยนตาม เพื่อไม่ให้ตัวกฎหมายเองล่าสมัย นักกฎหมายเองก็เช่นกัน

การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับเทรนด์โลกในอนาคตด้วย โดยได้แบ่งกลุ่มสาขาเรียนในคณะ นิติศาสตร์ออกเป็น 7 กลุ่มสาขาเฉพาะทาง ดังนี้
1. สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
2. สาขาการค้าระหว่างประเทศ
3. สาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี
4. สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
5. สาขาโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
6. สาขาธุรกิจแฟรนไชส์
7. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์