สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Dek 60 ลุย !!!! มศว ประกาศยังคงใช้ระเบียบการเหมือนเดิม

UploadImage

         ถ้าหากจะพูดถึงชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้องๆก็คงจะคิดถึงภาพที่น้องๆ ม.6 ทั่วประเทศมาสอบกันอย่างหนาแน่น โดยแต่ละปีมีน้องๆยื่นใบมัครเข้ามาสมัครมากกว่า 25,000 คน แต่รับได้เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สมัคร  โดยล่าสุดทางมศว. แจ้งข่าวออกมาว่าจะเริ่มปล่อยระเบียบการปลายปีนี้ อย่างแน่นอน!!!

       แต่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ประกาศออกมาแล้วว่ายังคงใช้ระเบียบการเดิมเหมือนปีการศึกษา 2559 โดยยังคงรับนิสิตในรูปแบบ “ยื่นคะแนน GAT-PAT-9วิชาสามัญ” ในรูปแบบเดิม เราไปดูกันดีกว่าว่าเกณฑ์การคัดเลือกของปีการศึกษา 2559 เราไปดูกันดีกว่าว่า น้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง????

UploadImage
(ตารางข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ในการรับสมัครของปีการศึกษา 2559)

โดยคณะและสาขาที่เปิดรับมีดังต่อไปนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะเภสัชศาสตร์
    -สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
    -สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะสหเวชศาสตร์
    -สาขาการภาพบำบัด
    -สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
   -สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   -สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
   -สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภันฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา

คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    -สาขาคณิตศาสตร์
    -สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    -สาขาสถิติ
    -สาขาเคมี
    -สาขาจุลชีววิทยา
    -สาขาฟิสิกส์
    -สาขาคหกรรมศาสตร์
    -สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
หลักสูตรการศึกษายบัณฑิต
    -สาขาคณิตศาสตร์
    -สาขาเคมี
    -สาขาชีววิทยา
    -สาขาฟิสิกส์
    -สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์
    -สาขาวิศวกรรมเคมี
    -สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
    -สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    -สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    -สาขาวิศวกรรมโยธา
    -สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
    -สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
    -สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา

คณะพละศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    -สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    -สาขาสาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    -สาขาสาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    -สาขาสาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    -สาขาผู้นำนันทนาการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    -สาขาพลศึกษา
    -สาขาสุขศึกษา
    -สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    -สาขาจิตวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    -สาขาปรัชญาและศาสนา
    -สาขาภาษาเพื่ออาชีพ-หลักสูตรนานชาติ
    -สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
    -สาขาสารสนเทศศึกษา
    -สาขาภาษาฝรั่งเศส
    -สาขาภาคตะวันออก-ภาษาเกาหลี
    -สาขาภาคตะวันออก-ภาษาจีน
    -สาขาภาคตะวันออก-ภาษาญี่ปุ่น
    -สาขาภาคตะวันออก-ภาษาเขมร
    -สาขาภาคตะวันออก-ภาษาเวียดนาม
    -สาขาภาษาไทย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    -สาขาภาษาไทย

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    -สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    -สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
    -สาขาทัศนศิลป์
    -สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
หลักสูตรศึกษาบัณฑิต
    -สาขาศิลปศึกษา

คณะสังคมศาสตร์
หลักสูตรศิลศาสตร์บันณฑิต
    -สาขาประวัติศาสตร์
    -สาขาการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต
    -สาขาการเมืองการปกครอง
    -สาขารัฐศาสนศาสตร์
    -สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    -สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
    -สาขาการเงิน
    -สาขาการตลาด
    -สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    -สาขาธุรกิจเพื่อสังคม
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    -สาขาการบัญชี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    -สาขาภูมิศาสตร์และสารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    -สาขาสังคม

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    -สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัตติมีเดีย
    -สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
    -สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยื่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    -สาขาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยื่น-หลักสูตรนานาชาติ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

        ถ้าดูสรุปจากตารางจะเป็นภาพรวมของคณะต่างๆในปีการศึกษา 2559 แต่ในปีนี้อาจจะมีการปรับจำนวนรับหรือเกณฑ์คะแนนอีกครั้งหรือไม่ ยังไงน้องๆก็รอระเบียบการของปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการอีกทีนะคะ พี่ทีมงาน Admission Premium จะอัพเดตให้ทันที ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นี่ http://www.admissionpremium.com

ดูระเบียบรับตรง มศว. ปีการศึกษา 2559 :  คลิกที่นี่