สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จบวารสารฯ ทำได้แค่สิ่งพิมพ์ จริงหรือ???

UploadImage 

นิเทศศาสตร์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการสื่อสาร ในอดีตนักนิเทศศาสตร์จะให้ความสำคัญกับสื่อผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่เมื่อโลกเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายช่องทาง หนึ่งในนั้นคือสื่อออนไลน์ เราหันไปเสพสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (รุ่น GEN ME) นักนิเทศศาสตร์จึงจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหา (Content) ในรูปแบบใหม่ๆ (Platform)  ตามสื่อที่เปลี่ยนไปด้วย

สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสอนให้นักวารสารศาสตร์ หรือนักสร้างสรรค์เนื้อหา เข้าใจพฤติกรรมของผู้เสพสื่อต่างๆ และทำเนื้อหาให้ถูกใจของคนเสพสื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และสามารถประกอบธุรกิจของตนเองจากการสร้างสรรค์ หรือพัฒนาเนื้อหาของตนเอง