สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท 60 : ระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ออกประกาศฉบับที่ 2  (26 กรกฎาคม 2559) เรื่องเพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560  ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒจาก 25 คนเป็น 50 คน 
 
UploadImage


        “อยากเป็นหมอ” ประโยคฮิตติดหู ของน้องๆมอปลายหลายคนที่ได้ยินจากโฆษณาตัวหนึ่งทางโทรทัศน์ อย่างที่น้องๆรู้ว่าแพทย์นั่นเรียนนั้นไม่ง่าย  โดยล่าสุดวันนี้ (12 กรกฎาคม 2559) ประตูบานแรกอย่าง “กสพท” ก็เปิดศักราช ออกประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 1)

UploadImage

      โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 7 สถาบัน คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 6 สถาบัน และคณะน้องใหม่อย่าง คณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน โดยเปิดรับจำนวนรวม 1,843 ที่นั่ง เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า มหาวิทยาลัยไหน เปิดรับคณะอะไร จำนวนกี่ที่นั่งกันนะ

คณะแพทย์ศาสตร์

1.คณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 20 คน
2. คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 190 คน 
3. คณะแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ45 คน 
4. คณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน 
5. คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร รับ 30 คน 
6. คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 148 คน 
7. คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รับ 20 คน 
8. คณะแพทย์ฯ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 260 คน 
9. วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คน 
10. วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน
11. คณะแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน
12.คณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ รับ 20 คน  
13.คณะแพทย์ฯวชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 70 คน
14.วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน 
15.วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน

คณะทันตแพทย์ศาสตร์

16. คณะทันตแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 85 คน 
17. คณะทันตแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ  70 คน 
18. คณะทันตแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ  30 คน 
19. คณะทันตแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ รับ 10 คน 
20. คณะทันตแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน 
21. คณะทันตแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ15 คน 
22. คณะทันตแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 20 คน 

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

23. คณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 100 คน 
24. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ รับ 70 คน 
25. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 10 คน 
26. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 10 คน 
27. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 10 คน 
28. คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ 15 คน 

คณะเภสัชศาสตร์

29. คณะเภสัชฯ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 20 คน 
30. คณะเภสัชฯจุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) รับ20 คน 
31. คณะเภสัชฯ ม.มหิดล รับ35 คน 
32. คณะเภสัชฯม.เชียงใหม่ รับ 10 คน 
33. คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)รับ 10 คน 
34. คณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) รับ 10 คน
35. คณะเภสัชฯ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 10 คน
36. คณะเภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 20 คน 
37. คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) รับ 15คน 
38. คณะเภสัชฯ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ10 คน
 
รายวิชา/ สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

UploadImage
 
กำหนดการรับสมัคร
 
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.2559 ทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th
- ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ)  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 5 ก.ย.2559
  (โดยการสมัครของ กพสท ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ,
   ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบวิชาเฉพาะทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปจนถึงวันที่ 16 ก.ย. 2559)


- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แบบฟอร์ม กสพท 11) เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ต.ค.-5 พ.ย 2559 

- สอบวิชาเฉพาะ 5 พ.ย.2559

- ประกาศคะแนนวิชาเฉพา วันที่ 19 ธ.ค.2559 โดย กสพท ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ฯ ออกจากระบบการคัด  เลือกของ กสพท ประมาณวันที่ 7 มี.ค.2560  ก.พ.2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และรับตรวจร่างกายของคณะ/มหาวิทยาลัย  ภานในวันที่  14 มี.ค. 2560
 
- ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์ วันที่  14-15 มี.ค.2560

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายโดยครธ/มหาวิทยาลัย (สถาบันดำเนินการเอง) นักเรียนและผู้ปกครองลงนามยืนยันเข้าศึกษาในสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกและยินยอมให้ส่งชื่อไปตัดสิทธิ์จาก Admission กลาง  วันที่ 20-24 มี.ค.2560

- กสพท จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการตรวจร่างกาย รอบ 2 ( บางสถาบัน)   31มี.ค. 2560

- ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องนำผล O-NET (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2559 ) และผล G-PAX มายื่นให้แต่ลสถาบันด้วย หากพบว่าคะแนน O-NET ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ด้วย ภายในมีนาคม 2560 

- กสพท สรุปรายชื่อให้ สอท/ทปอ เพื่อเข้ากระบวนการ Clearing house และระบบ Cental Admission  ภายใน 21 เมษายน 2560 

-  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ตนได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการ Clearing house ประมาณ วันที่ 25 -28 เม.ย.2560  

 

UploadImage

      ค่าสมัครในการสอบวิชาเฉพาะ 800 บาท และค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 10 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้สมัคร และผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ แต่ต้องเก็บหลักฐานการสมัครเปลี่ยนลำดับสอบใหม่ พร้อมสำเนาใบชำระเงิน และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบันตรวจสอบหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจสอบ


ดาวน์โหลดรายละเอียดระบบรับตรงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ

รายวิชา/ สัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก ไฟล์แนบ

ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  ฉบับที่ 3 คลิกที่นี่

ประกาศกำหนดการคัดเลือก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560  ฉบับที่ 4  คลิกที่นี่

ประกาศสถิติการสอบวิชาเฉพาะ 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 5 คลิกที่นี่

เว็บไซต์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย