สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กสพท. เผยกำหนดรับตรงสายแพทย์ เลขาธิการมั่นใจโปร่งใส-ยุติธรรม-เสมอภาค


       ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งปนะเทศไทย (กสพท.) กล่าวในแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบรับตรง โดย กสพท. ประจำปีการศึกษา 2560 ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต โดยได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน ว่าวัตถุประสงค์ในการเปิดสอบคัดเลือกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง  และลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบัน ในปีการศึกษาเดียวกัน อันนี้เป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดยในการจัดสอบครั้งนี้มั่นใจว่ามีความโปร่งใส ยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดคือมีความเสมอภาคของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ

UploadImage


      ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท. กล่าวว่าปีนี้ กสพท. รับสมัครนักเรียน 1,843 คน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 190 คน ม.เชียงใหม่ 45 คน ม.ธรรมศาสตร์ 65 คน ม.นเรศวร 30 คน โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 148 คน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 20 คน ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 260 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
180 คน ม.สงขลานคริทร์ 20 คน วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) 60 คน วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า (หญิง) 40 คน


      คณะแพทยศาสตร์จุฬา 85 คน ม.มหิดล 70 คน ม.เชียงใหม่ 30 คน ม.สงขลานครินทร์ 10 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน ม.ขอนแก่น 15 คน ม.ธรรมศาสตร์ 20 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ 100 คน ม.เกษตรศาสตร์ 70 คน ม.ขอนแก่น 10 คน ม.เชียงใหม่ 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10 คน ม.มหิดล 15 คน คณะเภสัชศาสตร์จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 คน ม.มหิดล 35 คน ม.เชียงใหม่ 10 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน ม.ธรรมศาสตร์ 20 คน ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม) 15 คน และ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน สอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบและการสอบ นักเรียนเข้าไปดูได้ที่ทางเว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.thขอขอบคุณที่มาจาก : ข่าวสด (ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2559)