สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"พยาบาลวิชาชีพ" อาชีพที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การเรียนการสอนจะเน้นทักษะในการบำบัดทางการพยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้นโดยเน้นกาให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้จากการเรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัย และแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน  หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาภสภาการพยาบาลตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์แล้วอีกด้วย โดยน้องๆ จบพยาบาลศาสาตร์ออกมาจะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ของการพยาบาล และผดุงครรภ์  ในสถานบริการสุขภาพต่างๆทั้งภาครัฐและเอชนเช่น โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพ

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ได้ระบุคุณสมบัติผู้เข้าเรียนไว้ดังนี้ และถ้ามีโอกาสพี่ AdmissionPremium จะพาไปรีววิวคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพิ่มเติมกันนะคะ 

คุณสมบัติผู้เรียน
- จบสายการเรียนวิทย์-คณิต
- มีคะแนนเแลี่ย สะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การเรียนการสอนจะเน้นทักษะในการบำบัดทางการพยาบาล การรักษาโรคเบื้องต้นโดยเน้นกาให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้จากการเรียนทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทั้งในห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัย และแหล่งฝึกปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน  หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาภสภาการพยาบาลตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์แล้วอีกด้วย โดยน้องๆ จบพยาบาลศาสาตร์ออกมาจะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ของการพยาบาล และผดุงครรภ์  ในสถานบริการสุขภาพต่างๆทั้งภาครัฐและเอชนเช่น โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพ

      พยาบาลวิชาชีพถือว่าเป็นสาขาที่ค่อนข้างขาดแคลนเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสที่จะขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าน้องๆ จบพยาบาลวิชาชีพออกมาแล้วรับรองเลยค่ะ ไม่มีตกงาน และหากน้องๆขยันทำงาน หมั่นเข้าเวรงานมากขึ้น รายได้ก็ค่อนข้างดีเลย แต่น้องๆจะต้องมีใจรักในอาชีพ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการ มีความเมตตา กรุณา ในงานด้วยนะจ๊ะ จะทำให้น้องๆ ทำงานอย่างมีความสุขและมีอนาคตในงานที่ดีด้วยค่ะ ​
 
 
ห้องปฏิบัติการ

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage