สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้จักอาชีพ นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Tester)

 UploadImage

ลักษณะงาน นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software Tester)

- ศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะนำเข้ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

- ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจอาจจะต้องทำข้อมูลเปรียบเทียบการได้เปรียบในการใช้โปรแกรมหรือระบบที่ตนได้พัฒนาขึ้น เสนอต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่นั้น ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

- เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมที่ได้รับอนุมัตินั้น ทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้

- ต้องทำงานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรม วิเคราะห์แนะนำผู้เขียนโปรแกรมในการทำงาน

ความก้าวหน้าการทำงาน 

    นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย จนถึงระดับผู้จัดการระดับต่างๆ หรือสามารถเปิดสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ และตรงกับเทรนด์ดิจิตอล


อัตราเงินเดือนละประมาณ 15,000-20,000 บาทน้องสามารถดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คลิกที่นี่