สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานวิเคราะห์การลงทุน

UploadImage

งานธนาคาร/งานการเงิน : งานวิเคราะห์การลงทุน

   1. มีความเชี่ยวชาญในการตีความผลลัพธ์ทางการเงินและตัวชี้วัดทางธุรกิจ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของการลงทุน
   2. มีกระบวนการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี และสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นการแก้ปัญหา
   3. มีความรู้และทักษะการคิดำคำนวณทีดี่เยี่ยม รายได้อาชีพในปี 2016 

รายได้อาชีพ

    ระดับเจ้าหน้าที่ ช่วงเงินเดือน 20,463 - 34,601 
    ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ช่วงเงินเดือน  36,133 - 60,970 
    ระดับหัวหน้างาน ช่วงเงินเดือน 48,285 - 84,721 


ข้อมูลจาก :  JobsDB.com

คณะ/สาขา ที่สอนเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์การลงทุน ( ระดับปริญาตรี ) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    การธนาคารและการเงิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการเงินและการธนาคาร      มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงิน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการลงทุน   มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่