สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทักษะงานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

UploadImage

งานวิทยาศาสตร์ งาน LAB งานวิจัยและพัฒนา : งานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเกษตร และจุลชีววิทยาประยุกต์
  2. มีความรู้ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
  3. สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถประมวลความรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ได้
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทางการแพทย์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์