สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ปีการศึกษา 2560)

UploadImage
   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะและองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT (ปีการศึกษา 2560)


คณะที่เปิดรับ

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์

           - คณะวิทยาศาสตร์

           - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

           - คณะอุตสาหกรรมเกษตร

           - วิทยาลัยนานาชาติ

           - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

           - คณะการบริหารและการจัดการ

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           - วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

 

คณะและองค์ประกอบที่ใช้ในการคัดเลือก
 
UploadImage
UploadImage
 

       ดาวน์โหลด ประกาศคณะและองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่