สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. จัดการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 มีผู้มีสิทธิ์สอบ 30,305 คน

 UploadImage

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ สนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     สำหรับการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) ภาษาอังกฤษ (3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 30,305 คน จำแนกตามศูนย์สอบ 8 ศูนย์ ดังนี้

 
ที่ ศูนย์สอบ ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7,007
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9,683
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,836
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2,428
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,921
6 มหาวิทยาลัยบูรพา 1,989
7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,421
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2,020
 
           
          ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบในวันที่ 6 ตุลาคม 2559  รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2559 บรรจุเข้ารับราชการครู สังกัด สพฐ. / สอศ. / กศน. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559
          สำหรับภาพรวมการทดสอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นทั้ง 8 ศูนย์สอบ 18 สนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการทุจริตในการสอบ