สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"ดร.ปรเมษฐ์ โมลี" เผย 3 ปัจจัยสำคัญ สร้างนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้


“ปรเมษฐ์ โมลี” ผู้อำนวยการเตรียมอุดมฯ เผยสูตรแห่งความสำเร็จ โอกาสและการฝึกฝน
สร้างเด็ก ต.อ.ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เรียนดี กิจกรรมเด่น และพร้อมที่จะถ่ายโอนความรู้แก่บุคคลอื่น

UploadImage

       ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการว่า เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน ดังนั้นหัวใจของการบริหารงานวิชาการที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จจึงมี 3 เรื่องที่สำคัญ คือ
1.ครูมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน
2.การจัดการความรู้ ได้แก่ สื่อ นวัตกรรม หลักสูตร วิธีการสอน ตลอดจนเทคนิคการจัดกิจกรรม และการประเมิน จะใช้วิธีส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อขึ้นมาใช้เอง ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะผลิตแบบเรียนคู่มือการสอน การวัดประเมินผล คู่มือพัฒนานักเรียนด้วยตนเอง ไม่ได้ใช้สื่อของสำนักพิมพ์ใดเลย ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากความเชี่ยวชาญของครูในโรงเรียนอย่างแท้จริง และ
3.การสร้างความตื่นตัวให้แก่นักเรียนทั้ง การตื่นตัวที่จะเป็นผู้แสวงหาความรู้และการถ่ายโอนความรู้ให้แก่กัน จนทำให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

       ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จที่สำคัญ คือวัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารเก่ารุ่นพี่ กรรมการบริหารสถานศึกษา จะคอยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดีและสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งคือการยอมรับและให้เกียรติที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยทางโรงเรียนจะมีระบบเชิญให้ท่านอยู่ต่อเป็นครูเชี่ยวชาญทำหน้าที่นิเทศครูรุ่นใหม่ เป็นที่ปรึกษา และนำลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จกลับมาสอนน้อง ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากรุ่นสู่รุ่น และที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมคือทุกกิจกรรมจะมีรุ่นพี่มาคอยช่วยเสมอ เพราะกิจกรรมของโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแบบ Learning by Doing โดยจะมีรุ่นพี่จะมาคอยให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยังมีความเป็นเลิศทั้งด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ ด้วย ไม่ใช่แต่เรื่องวิชาการอย่างเดียวโดยนักเรียนประสบความสำเร็จไปกวาดรางวัลจากเวทีต่าง ๆ มากมาย ทั้งในประเทศ และระดับโลก ทั้งนี้เหตุผลสำคัญคือ นอกจากจะจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมแล้วยังฝึกให้เด็กได้แสดงออกได้ทำซ้ำจนเกิดความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนส่งนักเรียนไปประกวด ประลอง แข่งขันในเวทีต่าง ๆ มาโดยตลอด

      “หลายคนอาจจะมองว่าการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ เป็นเพราะได้นักเรียนที่เก่งอยู่แล้วเข้ามา ผมอยากบอกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่ง แต่เมื่อเด็กเข้ามาแล้วโรงเรียนจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอย่างเหมาะสมด้วย อย่าคิดว่าเป็นเพราะเด็กเก่งอยู่แล้ว เพราะเด็กวัยนี้มีอีโก้สูงจึงต้องส่งเสริมให้เขาได้แสดงออก และฝึกฝนซ้ำ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักแห่งความสำเร็จที่ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จคือ ผู้ที่มีโอกาสและได้ฝึกฝน เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนได้รับโอกาสและมีการทำซ้ำก็จะเกิดความเชี่ยวชาญ จนนำไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชานั้น ๆ ได้ ”ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวและว่า วิธีการนี้เป็นการสอนและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนคิดเป็นแสวงหาความรู้ได้ ไม่ยึดติดแต่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ก็สามารถนำวิธีการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปปรับใช้ได้


ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์