สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร "ทุนรัตนมงคล" ทุุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

ม.หอการค้าไทย   ปลื้ม ได้รับนามทุนพระราชทาน  “ทุนรัตนมงคล”   จาก สมเด็จพระเทพรัตนนสชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤศจิกายน   2559

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ  โดยมอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นประจำทุกปี และที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องรู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า “ทุนรัตนมงคล”   ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผู้ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ (ปวช) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00  เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  ในทุกภาคการศึกษา  โดยจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด โดยใช้เกรด  4-5  เทอม สมัครก่อนได้ 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 พฤศจิกายน  2559  สอบข้อเขียนวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน   2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่  โทร. 02-697-6761-3 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่