สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กยศ.เปิดช่องเกรดไม่ถึง2.00ได้กู้เรียน

บอร์ด กยศ. มอบ ปลัด ศธ.-เลขาธิการ กกอ. คิดหลักเกณฑ์อนุโลมให้นักเรียน นักศึกษายากจน ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 กู้เรียนได้ ตั้งเป้าประกาศใช้ในปีการศึกษา 2560
 
UploadImage

วันนี้ (5ก.ย.) นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของ ศธ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมที่กำหนดว่าผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่ง ศธ. เห็นว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กที่เรียนอ่อนไม่ได้เรียนต่อ อีกทั้งหลักการของกยศ.ก็เป็นกองทุนกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือคนยากจน นั้น ที่ประชุมมีข้อสรุปยืนยันให้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่จะมีการกำหนดข้อยกเว้นให้แก่ผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ให้กู้ยืมเรียนได้ด้วย โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1ซึ่งดูแลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา มีปลัด ศธ.เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ซึ่งดูแลระดับอุดมศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นประธาน กลับไปคิดหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นการปล่อยกู้ให้แก่ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ว่าจะมีแนวทางอย่างไร และจะยกเว้นในกรณีใดบ้าง

“ศธ.ก็ต้องเห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ แต่เกรดเฉลี่ย 2.00 ควรจะเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐาน และต้องยืดหยุ่นให้กับผู้กู้ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ด้วย เพื่อจะได้ไม่ตัดสิทธิเด็ก เพราะเด็กที่มีครอบครัวฐานยากจนบางคนก็ต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย ซึ่งจะหวังให้เด็กเหล่านี้ได้เกรดเฉลี่ยดีๆคงมีน้อยมาก ทั้งนี้ ถึงแม้บอร์ด กยศ.จะอนุโลมเรื่องการกู้ด้วยการใช้เกรดเฉลี่ยให้ แต่เด็กก็ต้องมีการพัฒนาตนเองตามไปด้วย หลังจากนี้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 และ 2 จะไปหาวิธีการและนำกลับมาเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์อนุโลมที่เป็นกลางร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปประมาณ 1- 2 เดือน จากนั้นจะประกาศหลักเกณฑ์การกู้ยืมกรณีข้อยกเว้นสำหรับผู้กู้ที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เพื่อบังคับใช้ในการกูยืมเรียนปีการศึกษา 2560 ต่อไป ” นายสุภัทร กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์