สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มก. จับมือ "บางกอกแอร์เวย์" เปิดบ้านสอนน้อง เน้นนิสิตเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

       มก.ลงนามความร่วมมือบางกอกแอร์เวย์ จัดโครงการเปิดบ้านสอนน้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน เน้นนิสิตเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง ขณะที่ ผช.เลขาธิการกกอ. ชี้ตรงเป็นเทรนด์โลกเด็กเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย แนะขยายไปยังสาขาอื่นๆด้วย

UploadImage

       วันนี้( 7 ก.ย. ) ที่อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตบางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการเปิดบ้านสอนน้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน ระหว่าง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับ มก. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง และนำความรู้มาวิเคราะห์ในห้องเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดรับนโยบายขอมหาวิทยาลัยไทยแลนด์ 4.0  โดยโครงการเปิดบ้านสอนน้อง จะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริหารให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมก.เข้าสู่โลกของตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังสอดรับกับการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและนโยบายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นิสิต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ตามนโยบายของ มก.

       ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า  สำหรับคณะที่เข้าร่วมดครงการดังกล่าวคือคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนโดยตรงในโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มีภารกิจหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดบริการ ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริ การ สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 16เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.2559-31 ธ.ค. 2560

       นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบางกอกแอร์เวย์ กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านสอนน้องนั้นสนองนโยบายการทำงานของบริษัทที่มุ่งมั่นให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการแพร่ความรู้ด้านการปฎิบัติงานด้านการบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการในแต่ละด้านจากสถานที่ประสบการณ์จริงที่ สนามบินสุโขทัย  อาทิ งานต้อนรับบนเครื่องบิน งานต้อนรับภาคพื้นดิน งานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เป็นต้น  โดยมก.จะคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 600คน เข้าชมการปฎิบัติงานของสายการบิน

       ด้าน นางอรสา ภาววิมล  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการ  ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่อยากให้มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิต  โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสร้างความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นเทรนด์ของโลกที่ต้องให้เด็กเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ถ้าจะให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นควรให้มีการจัดรูปแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือสหกิจศึกษาขยายไปยังสาขาอื่นๆด้วย เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในการทำงาน และเป็นการบูรณาการสร้างคนของชาติด้วย

       จากข่าวข้างต้นที่น้องๆได้อ่านไป วันนี้พี่ก็มี 5 สาขาที่ทุกสายการบินขาดไม่ได้ นั่นก็คือ
 สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ , สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ , สาขาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ , สาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปะศาสตร์ และสาขาธุรกิจการบิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

UploadImage

น้องๆ สามารถดูข้อมูลรายละเอียดอาชีพต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ Admission Planning

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์