สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง 60 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ (คณะแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage

จำนวนที่รับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 12 ที่นั่ง

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

UploadImage

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – กำลังศึกษา ม.6 ตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ Grade 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ หรือ GCE O-Level ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ หรือ สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร วันที่ 23 กันยายน 2559)

            – มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี(นับถึง วันที่ 12 ธันวาคม 2559) ดังต่อไปนี้

              TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ

              IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ

              CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 

 
เกณฑ์การคัดเลือก : (สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)

            – ใช้น้ำหนักคะแนนของการสอบ วิชาสามัญ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) จัดสอบในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 จำนวนสอบ 4 วิชาได้แก่

UploadImage.

คำแนะนำโครงการ

      โครงการนี้ไม่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากการสอบ GAT/PAT (ครั้งที่ 1/2560) เพราะฉะนั้นน้องๆที่ไม่ได้สมัครสอบสามารถสมัครเข้าโครงการนี้ได้ แต่ต้องมีผลตะแนนการสอบ  TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP & Speaking โดยน้องๆที่สมัครโครงการนี้ไปแล้ว ยังสามารถสมัคร 4 โครงการ รับตรงโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อีกนะคะ


- ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

- เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่