สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำนักงานกพ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560

UploadImage


    สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปีผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครด้านล่างนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
    ผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนวิชาใด ณ สถาบันอุดมศึกษา แห่งใดก็ได ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ คุณลักษณะของผู้ไดรับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม

เกณฑ์การตัดสินผลสอบ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะต้องเขาสอบทุกวิชาในหน่วยทุนที่สมัครสอบ ดังนี้
– วิชาภาษาอังกฤษ ไมต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– คะแนนรวมวิชาเฉพาะแต่ละหน่วย ไ่มต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
– คะแนนรวมทุกวิชาสูงสุดลงมาตามลำดับไม่เกิน ๒ เท่าของจำนวนทุน

2. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ จำนวนรวม 57 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
- อายุไม่เกิน 20 ปี
- ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา ๓.๕๐

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต วิทย์

เกณฑ์การตัดสินผลสอบ

จะต้องเข้าสอบทุกวิชา
– วิชาภาษาอังกฤษไมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของผู้เข้าสอบทั้งหมดของทุกประเภททุน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– คะแนนรวมทุกวิชาตามหลักสูตรสูงสุดเรียงลงมาตามลำดับจำนวนไม่เกิน 5 เท่าต่อ 1 ทุน

3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวนรวม 5 ทุน
    ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม

4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย  จำนวนรวม 3 ทุน
    ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน และกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติงานต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะตองชดใช้เงินอีก 1 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม


5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน
    ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน และกรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเทากับจำนวนเงินทุนที่ไดรับไป

วิชาหลักที่สอบ ได้แก่ อังกฤษ ไทย สังคม คณิต Writing

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบทุกทุนรัฐบาล
- อายุไม่เกิน 20 ปี
- ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกวา ๓.๕๐

กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กันยายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันในวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 28 ธันวาคม 2559

เข้ารับการประเมินความเหมาะสมรับทุน 19 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 14 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด  คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว