สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ครบทุกรายละเอียด!! กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage

       จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น. ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 24 ตุลาคม 2559 (ปิดระบบรับสมัครเวลา 23.59 น.) และหมดเขตชำระเงินในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. สทศ. ได้ทำการสรุปจำนวนผู้สมัครและชำระเงินของการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

- จำนวนผู้สมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.) จำนวน 161,242 คน 
(น้องๆ คนไหนยังไม่ได้สมัคร สทศ.จะปิดระบบการรับสมัครสอบในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 23.59 น.)

- จำนวนผู้สมัครและชำระเงินแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.) จำนวน 108,764 คน 
(สทศ. จะปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น.) 

       น้องๆ คนไหนที่สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงินสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. นี้เท่านั้น!!!! สำหรับน้องๆ ที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครสอบและชำระเงินตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้เรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วนั้น


UploadImage

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
- สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559

- ประกาศผลสอบวันที่ 25 มกราคม 2560 


UploadImage

       ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการจัดการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ  โดยประกาศกำหนดการ  และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา  ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

       ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

       
ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผล คะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ  และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรง ผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing-house) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญก่อนดำเนินการสมัครสอบ ในเว็บไซต์  http://www.cuas.or.th  หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง 

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่

UploadImage
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน

ล่าสุด!!! สทศ. ปรับ การลงทะเบียน สมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ให้เหลือเพียงช่องทางเดียว คือ ลงทะเบียน (รายใหม่)

โดยคลิกที่ เข้าสู่ระบบ >> ลงทะเบียนรายใหม่  คลิกที่นี่
หรือ           สามารถคลิกตรงที่ ลงทะเบียน ได้เลย


UploadImage

  
ขั้นตอนที่ 3 : การสมัครสอบ

       เรามาเตรียมตัวดูกันดีกว่าว่าน้องๆ จะต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างในระบบลงทะเบียน

       - ประวัติส่วนตัว : เลขบัตรประจำตัวประชาชน เพศ ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด
  
       - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : จังหวัด อำเภอ รายละเอียดที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือ

       - ประวัติการศึกษา : ระดับการศึกษา จังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา อำเภอที่ตั้งสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา เลขประจำตัวนักเรียน ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

       - ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในการสอบ : เด็กปกติ พิการทางร่างกาย ตาบอด ตาเลือนลาง

       - เลือกรายวิชาสมัครสอบ 


UploadImage

       - กำหนดรหัสผ่าน : รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน คำตอบกรณีลืมรหัสผ่าน
       

ขั้นตอนที่ 4 : การพิมพ์ใบจ่ายเงิน และการชำระเงินค่าสมัครสอบ

       เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบจ่ายเงินนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาละ 100 บาท ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ 
 
       หลังจากชำระเงินแล้ว  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จ หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมา ผู้สมัครสอบต้องเข้าระบบ 9 วิชาสามัญ อีกครั้ง  เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที 

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกสถานที่สอบ

UploadImage
กำหนดการรับสมัคร

UploadImage
UploadImage

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และการชำระเงิน 

UploadImage
 

จัดสอบในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

UploadImage
 
คำแนะนำการสมัคร
       

 การแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล

              ผู้สมัครสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองที่เมนู ข้อมูลส่วนบุคคล (ยกเว้น ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง) การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทบความสมบูรณ์ของการสมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว

              การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ให้ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล คลิกที่นี่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร 9 วิชาสามัญ สแกนส่งทาง E-mail : testingservice@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 

 
การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง รายวิชาที่สอบ

              กรณียังไม่ชำระเงินค่าสมัครใบสมัครครั้งก่อนหน้า ให้เข้าระบบ แล้ว เลือกรายวิชาที่สอบใหม่ทั้งหมด ได้เลย ใบสมัครครั้งก่อนหน้าจะถูกยกเลิกเองอัตโนมัติ จากนั้น พิมพ์เฉพาะใบจ่ายเงินการสมัครครั้งล่าสุดและไปชำระเงินเท่านั้น

              กรณีชำระเงินค่าสมัครใบสมัครครั้งก่อนหน้าแล้ว หากต้องการ เพิ่มเติมรายวิชาที่สมัครสอบ ให้เข้าระบบ แล้ว เลือกเฉพาะรายวิชาที่สอบที่จะสมัครเพิ่มเท่านั้น จากนั้น พิมพ์ใบจ่ายเงินเฉพาะรายวิชาที่สอบที่จะสมัครเพิ่มเท่านั้นและไปชำระเงินเท่าที่สมัครเพิ่มเท่านั้น สทศ. จะรวมรายวิชาจากทุกใบสมัครสอบที่ได้รับการชำระเงินของผู้สมัครให้เอง

              กรณีชำระเงินค่าสมัครแล้ว หากต้องการ เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่สมัครสอบ เช่น เปลี่ยน คณิตศาสตร์ 1 เป็น คณิตศาสตร์ 2 ให้ดาวน์โหลด  แบบคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร 9 วิชาสามัญ สแกนส่งทาง E-mail : testingservice@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 ผู้สมัครต้องดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถ้าเลยจากกำหนดนี้ทาง สทศ. จะไม่รับพิจารณาเอกสาร ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถติดตามเรื่องได้โดยโทร 02-217-3800 กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

 การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ

              หลังชำระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถ เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ ได้ด้วยตนเอง ที่เมนู เลือกพื้นที่สอบ  จากนั้นเลือก แก้ไขพื้นที่สอบ 

              กรณีเคยเลือก กรุงเทพมหานคร เป็น จังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ ต่อมาหากต้องการ เปลี่ยนแปลงจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบ เป็น  จังหวัดอื่นๆ ให้ผู้สมัครเลือก ลำดับพื้นที่ที่ประสงค์จะเข้าสอบ 6 อันดับ ให้ครบก่อน จากนั้นจึงเลือก แก้ไขพื้นที่สอบ        ดาวน์โหลด : กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา (ประจำปีการศึกษา 2560) คลิกที่นี่
 
จํานวนขอสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปการศึกษา 2560 จําแนกตามรปูแบบขอสอบ 

UploadImage

Test Blueprint ของขอสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจาํปการศึกษา 2560 

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
 
 
ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิชา

UploadImage