สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น

มหิดลอินเตอร์มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
 
 
UploadImage
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม SHALALA ENGLISH CAMP : Let the tales begin ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยหน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม วิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง ต่อการพัฒนาชุมชน สร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ความกล้าแสดงออก เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม
 
 
UploadImage
 
 
Students from Ban Klong Yong School Receive English Camp Certificates

Assoc. Prof. PhitayaCharupoonphol, Dean of Mahidol University International College (MUIC) awarded certificates on September 13, 2016 to students of Bann Klong Young School who have participated in the MUIC-led project, Shalala English Camp: Let the Tales Begin.
The MUIC Social Engagement Unit and Shalala team held the Shalala English Camp: Let the Tales Begin at Ban Klong Yong School, Mahasawat sub-district, Phutthamonthon district, NakhonPathom province on August 20-21, 2016.

The project, aimed at promoting quality education and local development, was supported by the Office of Higher Education Commission. The activities were meant to improve the four important English skills, namely. listening, speaking, reading, and writing. Students who participated learned basic English conversation and vocabulary through four children's stories like Snow White, Pinocchio, The Three Little Pigs, and Cinderella. They also learned English from songs. These activities were also expected to build up the students' confidence and inspire them.
UploadImage

UploadImage