สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชี้ปัญหาระดับประเทศ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นขาดแคลน ผนึก 3 ส่วนผลิตเพิ่ม

           ชี้ปัญหาระดับประเทศ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นขาดแคลน ผนึก 3 ส่วนผลิตเพิ่ม คณะแพทยศาสตร์ มข. และ โรงพยาบาลขอนแก่น ผนึก กรมสุขภาพจิต ผลิตเพิ่ม ห่วงวัยรุ่นกว่า 12 ล้านคน ขาดที่ปรึกษาในช่วงวัย 

            ปัจจุบันจำนวนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของประเทศไทยนั้นมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับประชากรเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จึงส่งผลให้ผู้ป่วยทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีปัญหาในการเข้าถึงบริการเป็นอย่างมาก” รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงปัญหาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น  เพื่อพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และสามารถให้บริการและพัฒนางานด้านนี้ โดยจะมีความร่วมมือกันจัดหลักสูตร และดำเนินการด้านการเรียนการสอน
 
UploadImage
 

            เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลขอนแก่น  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความตกลงความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   กับ โรงพยาบาลขอนแก่น   ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ที่ได้มาตรฐานในการผลิตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่มีคุณภาพ เพื่อมาร่วมกันดูแลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

            ทั้งนี้ นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่า   โรงพยาบาลขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือทางวิชาการเป็นอย่างดีมาตลอด โดยมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน และมีการจัดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในหลายสาขา ได้แก่ สาขาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์    กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาขาหลักและสาขาขาดแคลนที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ 7 และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลขอนแก่นได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ให้การดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดขอนแก่นและเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกรมสุขภาพจิตมาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
 
UploadImage
 

            ซึ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน  พร้อมร่วมแสดงถึงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองแวง  ชั้น 6 สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ขอขอบคุณข้อมุลจาก : ​www.kku.ac.th

รู้จักอาชีพ "จิตแพทย์" คลิกที่นี่